Skip to content

Envío de balde a España peninsular con compras superiores a 50€. 

Copyright

O copyright dos artigos que aparecen aquí é propiedade de AFOUTEZA E CORAZON S.L.U. O copyright abrangue todos os dereitos de explotación destes produtos e, en calquera caso, a reprodución, distribución e transformación, que non se poden realizar sen a súa autorización.

Enténdese por reprodución a fixación dos elementos nun soporte que permita a súa comunicación e a obtención de copias de todo ou parte dela.

Enténdese por transformación calquera modificación na forma do artigo da que se deriva un artigo diferente.

A reprodución, plaxio, distribución ou comunicación pública de calquera destes elementos sen a autorización de AFOUTEZA E CORAZON S.L.U, constitúe un delito dos tipificados na Sección Primeira do Capítulo XI do Título XIII do Código Penal español, arts. 270 e seguintes, onde se regulan os "delitos relacionados coa propiedade intelectual e industrial, o mercado e os consumidores". Contémplanse penas de prisión de ata catro anos para quenes cometen delitos deste tipo, ademáis das consecuentes multas e as distintas responsabilidades civís que poidan derivarse da comisión das mesmas.

Do mesmo xeito, o copyright está protexido a nivel internacional polo Convenio de Berna, o Convenio universal de Xenebra sobre dereitos de autor, o Convención da Unión de París e o Convenio de Montevideo, ratificados todos eles por España.