O Copyright dos artigos que aquí aparecen é propiedade do Real Club Celta de Vigo SAD. O Copyright abarca todos os dereitos de explotación destes produtos e en todo caso a reprodución , distribución, e transformación, que non poderán ser realizadas sen a súa autorización.

 

Enténdese por Reprodución a fixación dos elementos nun medio que permita a súa comunicación e a obtención de copias de todo ou parte dela.

 

Enténdese por Transformación calquera modificación na forma do artigo da que se derive un artigo diferente.

 

A reprodución, plaxio, distribución ou comunicación pública de calquera destes elementos sen a autorización do Real Club Celta de Vigo SAD, constitúe un delito dos tipificados na Sección Primeira do Capítulo XI do Título XIII do Código Penal Español, arts. 270 e ss, onde se regulan "os delitos relativos á propiedade intelectual, e industrial, ao mercado e aos consumidores". Para quen cometan delitos deste tipo contémplanse penas de prisión de ata catro anos a máis diso as consecuentes multas e das diferentes responsabilidades civís que poidan nacer da comisión dos mesmos.

 

Igualmente os dereitos de autor están protexidos a nivel internacional polo Convenio de Berna, A Convención Universal de Xenebra sobre o Dereito de Autor, o Convido da Unión de París e o Convenio de Montevideo, ratificados todos eles por España.